glava

ШАХОВСКИ САВЕЗ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

 

О НАМА | КЛУБОВИ | ТАКМИЧЕЊА | СУДИЈЕ | ВРТИЋИ | ШКОЛЕ ШАХА | ПРАВИЛНИЦИ | OБРАСЦИ | ЛИНКОВИ

СТАТУТ2012

НАСЛОВНА ШСБО

СТАТУТ
ШАХОВСКОГ САВЕЗА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

statut

 

На основу члана 53. ст. 3 тачка 1. и члана 38  ст. 1. ст. 2. и ст. 3. Закона о спорту Србије („Сл.гласник РС“, бр.24/2011. као и одлуке овлашћених делегата шаохвских клубова са подручја Браничевског Округа, као и члана 1 Статута Шаховског Савеза Централне Србије, на оснивачкој скупштини одржаној у Пожаревцу 03. септембра 2010. године донели су, а одлукама Скупштине од 02.04.2012. године и изменили и допунили Статут чији пречишћени текст гласи:

СТАТУТ
ШАХОВСКОГ САВЕЗА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Шаховски савез Браничевског округа ( у даљем тексту Савез) је самостални и добровољни савез шаховских клубова са подручја Браничевског округа: града Пожаревца и  општина Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на Млави.
У Савез се могу удружити и други правни субјекти чија је делатност непосредно повезана са шахом.
Члан 2.
Шаховски клубови се удружују у Шаховски савез Браничевског округа ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса, и заједничког деловања у шаху.

 1. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ АКТИВНОСТИ САВЕЗА

Члан 3.
Пуни назив Савеза је: Шаховски савез Браничевског округа.
Скраћени назив Савеза је: ШСБО
Седиште Савеза је у Пожаревцу, улица Воје Дулића19.
Такмичарско деловање Савеза је на територији Браничевског округа.

 1. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 4.
Основни циљеви и задаци су:

 1. Развој, унапређење и омасовљење свих видова шаха (сениорски, омладински, кадетски, женски, школски, предшколски, проблемски, и тд),
 2. Ради на пропаганди шаха и шаховске игре преко свих врста средстава јавног комуницирања и обавештавања јавности,
 3. залагање за обезбеђење материјалних средстава ради спровођења шаховских активности,
 4. организација шаховских такмичења предвиђених календаром такмичења ШСС, ШСЦС и својим планом активности.
 5. Стално  стручно усавршавање својих чланова у области шаха, посебно шаховских тренера, судија и наставника,
 6. Сарадња са школама и предшколским установама у омасовљењу шаховске игре,
 7. Организовање и вођење категорних и других пропагандних турнира и шаховских семинара, самостално или у сарадњи са другим клубовима и спортским организацијама,
 8. Успостављање и развој спортских односа са другим шаховским организацијама ШСС, организација међународних шаховских манифестација уз сагласност ШСС и ШСЦС, а у сарадњи са ЕЦУ и ФИДЕ,
 9. Прикупљање, вођење и чување евиденције и друге документације.

Члан 5.
Заједничке циљеве и интересе Савез остварује у сарадњи са својим члановима, клубовима Браничевског округа:

 1. помагањем и подстицањем клубова у спровођењу припрема и наступа својих играча и екипа,
 2. удруживањем средстава за остваривање програма и планова од заједничког инереса,
 3. залагањем и настојањем код надлежних општинских и других органа да шах добије одговарајући статус и материјалну подршку.

Члан 6.
Циљеве и задатке утврђене овим Статутом, Савез остварује непосредно путем својих органа, клубова учлањених у Савез, као и путем својих представника у другим шаховским органима и телима.

 

 

 1. ПЕЧАТ И ЗАШТИТНИ ЗНАК

Члан 7.
Печат Савеза је округлог облика, пречника 30мм, са натписом по ободу горе: Шаховски савез Браничевског округа, а доле: Пожаревац. Текст је исписан на српском језику, ћириличним писмом. У средини печата је фигура краља у штиту пола бела пола црна.
Савез користи меморандум и знак: круг, у чијем средишту се налази део шаховске табле и шаховска фигура топа у штиту пола бела пола црна са натписом горе: Шаховски савез Браничевског округа, а доле: Gens una sumus.
Печат се може користити само за оверу аката које потписује овлашћено лице.

 

 1. ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 8.
Савез се удружује у Шаховски Савез Централне Србије.
Савез се може учланити и у друге спортске организације у Браничевском округу.

 1. ПРАВНИ СТАТУС

Члан 9.
Савез је правно лице регистровано код надлежног Министарства за омладину и спорт Републике Србије.
Савез одговара за свoје обавезе својом целокупном имовином.

 1. ПОЛИТИЧКИ СТАТУС, ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, РЕГИСТРОВАЊЕ И ПРОФИТ

 

Члан 10.
Савез је неполитичка и нестраначка спортска организација.
Савез има правни статус спортског удружења.
Савез је непрофитна организација. Финансијска и материјална средства Савеза могу се користити искључиво за остваривање циљева и задатака Савеза дефинисаних овим Статутом.
Савез има текући рачун и преко њега послује

 

Члан 11.
Савез забрањује сваки вид дискриминације према шаховским организацијама и појединцима на националној, расној, верској, родној или било којој другој основи.

 

8. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 12.
Савез представља и заступа председник, а у случају његове спречености подпредседник Извршног Одбора.
Савез заступа и секретар у оквиру овлашћења добијених од Извршног Одбора.

 1. СТРУЧНИ РАД

Члан 13.
Стручни рад у Савезу и шаховским клубовима обављају оспособљени аматерски шаховски радници и шаховске судије у складу са Законом о спорту.

 1. ФИНАНСИРАЊЕ, СРЕДСТВА И ИМОВИНА

Члан 14.
Финансирање Савеза врши се на основу годишњег плана рада и финансијског плана.
Савез има завршни рачун који садржи биланс прихода и расхода за сваку календарску годину.

Члан 15.
За остваривање својих циљева и задатака Савез се финансира оствареним средствима од:
– Чланарине удружених клубова,
– Прихода од организовања шаховских такмичења,
– Средства добијена од спонзора и донатора,
  -  Издавањем шаховских публикација;
           -  Продајом сувенира са ознаком и симболима Савеза (заставице, значке, привесци и сл.)
           - Обављањем других послова ради стицања средстава намењених остваривању спортских циљева и задатака у складу са законом.
           - Успостављањем пословних односа са привредним друштвима, установама, банкама, спортским организацијама и другим домаћим и страним пословним субјектима;

Савез може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области шаха, као и продајом шаховских књига,  реквизита и опреме у својству дилера.

 

 1. НАЧЕЛА И ОБЛИЦИ УНУТРАШЊЕГ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 16.

Основна шаховска организација је шаховски клуб у који се учлањују грађани у складу са својим интересима.
Општински шаховски савез може се основати ако на подручју општине постоје и активно делују најмање две шаховске организације.
Општински шаховски савез делује као носилац шаховских активности у својој општини, Градски на територији града Пожаревца, а окружни на територији Браничевскг округа.

Члан 17.
Основне шаховске организације су дужне:

 1. да доприносе остваривању циљева и задатака ШСЦС, Окружног, Градског и општинских шаховских савеза;
 2. Да учествују у акцијама и маифестациама које се покрећу;
 3. Да спроводе и придржавају се општих аката ШСЦС и шаховских савеа у које су учлањени;
 4. Да у оквиру сталних такмичења у основној организацији приређују квалификационе, категорне, првенствене и друге турнире.

Члан 18.
Шаховски клубови, општински и Градски шаховски савези учлањују се добровољно у Шаховски савез Браничевског округа. Начин удруживања предвиђен је Статутом ових организација.

Члан 19.
Свака учлањена организација самостално доноси свој Статут, програм и план рада, и друга акта у складу са циљевима и задацима Савеза.
Члан 20.
Ако поједина учлањена организација својим деловањем не остварује циљеве због којих је основана, односно делује противно прописима и одредбама овог Статута или утврђеним задацима, Савез ће ове случајеве решити одлукама надлежних органа.

 

 1. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЛАЊЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 21.
Учлањени шаховски клубови имају једнака права и обавезе које произилазе из њиховог учлањења у Савез и овог Статута.
Члан 22.
Права шаховских клубова су:

 1. Да самостално у складу са начелима овог Статута уређује своје унутрашње односе,
 2. Да преко својих представника учествује у раду и одлучивању у свим органима и телима Савеза,
 3. Да његови представници бирају и буду бирани у органе и тела Савеза, ШСЦС и ШСС,
 4. Да даје предлоге и примебе у вези са радом органа и тела Савеза, ШСЦС и ШСС,
 5. Да оцењује рад представника у органима и телима Савеза, ШСЦС и ШСС,

Члан 23.
Обавезе шаховских клубова су:

 1. Да сарађује са Савезом у остваривању заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом,
 2. Да спроводи одлуке, закључке и мере које сагласно одредбама овог Статута доносе органи и тела Савеза,
 3. Да обезбеђују реализацију усвојених планова и програма Савеза,
 4. Да активно учествују у акцијама и манфестацијама од заједничког интереса.
 1. ОРГАНИ И РАДНА ТЕЛА САВЕЗА

Члан 24.
Савезом управљају и руководе колективни и инокосни органи.
Колективни органи су:

 1. Скупштина,
 2. Извршни одбор (ИО),
 3. Надзорни одбор (НО,

Инокосни органи су:

 1. председник Скупштине Савеза,
 2. председник Савеза,
 3. секретар Савеза.
 1. СКУПШТИНА

Члан 25.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, а Изборна седница Скупштине одржава се на сваке четири године.
Седницу Скуштине заказује Председник Скупштине на предлог ИО, НО или једне трећине чланова Скупштине.
Члан 26.
Скупштину чине представници удружених клубова и то:

 1. по три представника шаховских клубова који се такмиче у лигама које организује ШСС и ШСЦС.
 2. по два представника шаховских клубова који се такмиче у лигама које организује Савез.

Статус шаховског клуба подразумева да клуб у години када се одржава Скупштина мора бити званичан члан једне од лига које организује ШСС или ШСЦС.
Представници се бирају са мандатом од четири године и могу бити бирани више пута.
                  Члан 27.                             
Представник у Скупштини Савеза одговоран је за свој рад клубу који представља.
Представник у Скупштини Савеза може бити опозван и пре истека мандата. Опозив се спроводи на начин и по поступку утврђеном за његово бирање. Уместо опозваног представника клуб може изабати другог представника.
У случају болести, одсутности и из дугих оправданих разлога, за појединог представника, клуб може изабрати заменика са свим правма и обавезама.

Члан 28.
Скупштина може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина укупног броја представника.
Ако у време заказане скупштине није присутан довољан број представника, одређује се пауза од 30 минута, а ако ни тада нема довољно представника скупштина се одржава са присутним бројем представника.
Скупштина одлучује већином гласова присутних представника.
О начину гласања одлучује Скупштина.

Члан 29.
Радом Скупштине руководи Председник Скупштине. У случају његове спречености Скупштином руководи Подпредседник Скупштине

   Члан 30.
Скупштина обавља следеће послове и задатке:

  1. доноси и мења Статут Савеза и друга општа акта,
  2. утврђује програме развоја и унапређења шаха у Браничевском округу,
  3. разматра и усваја програм рада за период од једне или више година,
  4. бира председника и потпредседника Скупштине и разрешава их,
  5. бира и разрешава председника Савеза и чланове ИО и НО,
  6. решава по жалбама на одлуке ИО у другом степену,
  7. обавља и друге послове и задатке предвиђене Статутом и другим општим актима Савеза.

Члан 31.

Скупштина може овластити ИО или изабрану комисију за спровођење задатака из своје надлежности.
Закључци и одлуке Скупштине обавезни су за све клубове чланове Савеза.

 1. ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ САВЕЗА

Члан 32.
Скупштина има председника и потпредседника које бира на предлог клубова, чији мандат траје 4 године са могућношћу поновног избора.
Председник Скупштине сазива седницу Скупштине сагласно својим овлашћењима на предлог ИО , НО или једне трећине представника клубова у Скупштини Савеза.
Председник Скупштине ангажује се на спровођењу одлука и закључака Скупштине уз сталну сарадњу са председником Савеза.
Председник Скупштине представља Скупштином, председава Скупштином, руководи њеним радом, учествује у раду ИО без права гласа.
Потпредседник Скупштине замењује председника Скупштине у његовом одсуству, помаже му у раду и посебно се ангажује на одређеним пословима и задацима у договору са председником.
Председник и потпредседник Скупштине за свој рад одговарају Скупштини.

16. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 33.
Надзорни одбор је орган надзора и контроле у Савезу, који контролише примену и спровођење Статута и других општих аката Савеза, спровођење одлука Скупштине и ИО, и нарочито контролише материјално-финансијско пословање и извршење финансијског плана Савеза.
О уоченим неправилностима Надзорни одбор обавештава Скупштину, ИО и секретара и захтева од њих да се те неправилности отклоне.
Надзорни одбор има три члана укључујући и председника, као и два заменика члана које бира и разрешава Скупштина на предлог удружених клубова, са мандатом од четири године и могућношћу поновног избора. 
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа и радних тела Савеза.
Седнице Надзорног одбора сазивају се по потреби, а најмање једном годишње, и сазива их и њима руководи председник Надзорног одбора.
Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова од укупог броја чланова надзорног одбора.
Чланови Надзорног одбора су одговорни за свој рад Скупштини и удруженим клубовима.

 1. ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 34.
Извршни одбор (у даљем тексту ИО) је извршни орган Скупштине.
ИО је колективни орган руковођења у Савезу и има 7 чланова. Клубови чланови Српске лиге и Прве лиге Централне Србије имају представника у ИО.
Председник Савеза је по положају председник ИО.
ИО бира потпредседника ИО на предлог председника Савеза.

Члан 35.
Извршни одбор обавља следеће послове и задатке: 

  1. припрема Скупштину Савеза,
  2. утврђује предлог Статута Савеза
  3. извршава и спроводи одлуке, закључке и друга акта Скупштине,
  4. доноси општа акта којима регулише питања из своје надлежности,
  5. усваја Пословник о раду, одлуке и решења из свог делокруга рада,
  6. усваја календар такмичења и утврђује екипни  појединачни систем окружних такмичења,
  7. предлаже ШСЦС личности за извршне органе ШСЦС, радна тела и комисије,
  8. именује и разрешава стална и повремена радна тела ИО,
  9. по потреби усваја финансијски план и завршни рачун,
  10. одређује лица наредбодаваца,
  11. додељује признања и награде заслужним чановима и организацијама,
  12. решава по жалбама на решења и одлуке радних тела и комисија,
  13. обавља и друге послове за које га је овластила Скупштина или су предвиђени општим актима Савеза.

Члан 36.

Седнице ИО се одржавају према потреби, а најмање једном у три месеца.
ИО може пуноважно одлучивати ако је седници присутна већина чланова. Одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 37.

За извршавање својих задатака ИО може установити стална и повремена радна тела и комисије за поједине специфичне делатности.
Назив комисија и радних тела, број чланова и њихове задатке, време трајања мандата, њихова делатност одређује се посебним одлукама.
ИО у циљ обезбеђивања финансијских средстава оже формирати маркетинг службу или основати сопствено предузеће, или може користити маркетинг других предузећа

 

 1. ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 38.

Председник Савеза представља и заступа Савез, заказује и води седнице ИО и обавља друге послове и задатке утврђене овим Статутом и другим општим актима Савеза.
Председник Савеза координира рад на остваривању закључака, ставова и одлука Скупштине и ИО и стара се о извршењу програма и рада ових органа.
Председник Савеза одлучује између две седнице ИО о питањима из надлежности ИО која захтевају хитно решавање. Ове одлуке ИО верификује на првој наредној седници.
            Председник Савеза је наредбодавац за извршење финансијског плана и може то право пренети, по потреби, на потпредседника или секретара.
            Потпредседник ИО замењује председника у његовом одсуству, помаже му у раду и организовању послова и задатака Савеза и обавља друге послове по овлашћењу председника Савеза.
            Председник Савеза за свој рад и рад ИО одговара Скупштини која га може разрешити дужности и пре истека мандата на који је биран када утврди да не извршава своје обавезе.
            Када председник Савеза поднесе оставку или је дефинитивно спречен да обавља ову дужност, Савезом руководи потпредседик, ИО је обавезан да у року од 60 дана сазове ванредну изборну скупштину на којој се бира нови председник.

 1. СЕКРЕТАР

Члан 39.
Стручне и административне посло Савеза обавља секретар.
Секретар учествује у раду ИО без права гласа.
Секретар је самосталан у вршењу послова из делокруга рада који му повери ИО, а пре свега:

  1. стара се о припреми седница Скупштине и ИО,
  2. учествује у припреми материјала за седнице Скупштине и ИО,
  3. стара се о извршењу Одлука и Закључака ИО,
  4. одговоран је за законитост пословања Савеза.

Секретара именује и разрешава дужности ИО на предлог председника Савеза.

 1. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 40.

Шаховски савез Браничевског округа организује своја такмичења у екипној и појединачној конкуренцији у складу са системом такмичења ШСЦС и ШСС.
Окружна такмичења, појединачна и екипна као највиши степен првенствених такмичења, организује и спроводи Савез, у складу са Правилником о такмичењима ШСЦС и ШСС.
Сва остала такмичења налазе се у ингеренцији удружених клубова.

 1. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 41.

Савез додељује награде и признања за изузетне резултате и велики допринос у развоју и унапређењу шаха, појединцима, шаховским клубовима и другим субјектима који су допринели развоју и унапређењу шаха.
Награде и признања додељује ИО на предлог удружених клубова.
           

 1. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 42.

Рад Савеза се заснива на начелима потпуне јавности.
     Јавност рада се остварује:

  1. благовременим обавештавањем јавности о активностима, одлукама и програмима Савеза, 
  2. позивањем представника средстава јавног информисања и других личности на седнице органа и тела Савеза, на којима се разматрају питања од интереса за јавност,
  3. организовањем конференција за штампу ради информисања шаховске и шире јавности о активностима Савеза,
  4. изузетно, орган Савеза може одлучити да седницу одржи без присуства јавности, или да се поједина питања размотре без присуства јавности.

О донетим одлукама и закључцима јавност се обавештава и путем званичних обавештења. У циљу потпунијег информисања шаховске и шире јавности о своме раду и актуелним питањима из области шаха, Савез може издавати службено гласило.

 1. ОПШТИ АКТИ

Члан 43.

Општи акти Савеза су: Статут, правилници, одлуке и пословници о раду.
Статут је основни општи акт Савеза.
Правилници су општи акти којима се уређују шира подручја рада и активности из надлежности Савеза.
Одлуке су општи акти, којима се уређују одређена питања рада органа и тела Савеза, остваривање задатака из појединих подручја и остала питања од посебног значаја.
Пословници о раду органа Савеза су општи акти, којима се уређују задаци, састав и начин рада појединих органа и тела.  
Сви општи акти морају бити у сагласности са законом и овим Статутом.
Члан 44.
Предлог за доношење општег акта Савеза може поднети члан и орган Савеза.
Доношењу Статута и других општих аката претходи организована расправа чије је трајање одређено Статутом и одлукама ИО, у чему учествују удружени клубови, удружења, одговарајући стручни органи и друге шаховске организације.

 1. ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 45.

Савез престаје са радом када се о томе писмено изјасни 2/3 чланова Скупштине и под условима прописаним законом.
Имовина и обавезе Савеза прелазе и распоређују се на удружене клубове, сразмерно доприносу у раду и развоју.

 1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
Нормативна акта која доноси ИО донеће се у року од шест месеци од његовог усвајања.
Удружени клубови ускладиће своје статуте и друга општа акта са овим Статутом најкасније у року од годину дана од његовог ступања на снагу.
Овај Статут је усвојен на Скупштини Шаховског савеза Браничевског округа 02.04.2012 године.

Ступањем на снагу овог Статута Шаховског савеза Браничевског округа, престаје да важи Статут  Шаховског савеза Браничевског округа  усвојен 03. септембра 2010. године.

 

                                                                 ШАХОВСКИ САВЕЗ
                                                            БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

                                                                     Председник ШС БО
                                                                       Бранислав Шухартовић


лого

 

Шаховски савез Браничевског округа
Пожаревац, Воје Дулића 19, Тел: 063/8943 406,
e-mail: sah.branicevo@gmail.com